มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี

          เมื่อ 30 พ.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 55 ทุน รวม 19 โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนสายโท 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 100 ทุน รวม 23 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทั้งนี้ มูลนิธิ ฯ สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท ให้กับ น.ส.ฐานิกา เสาเปรีย สำเร็จการศึกษาจาก รร.บ้านโคกกระชาย จ.บุรีรัมย์ ขณะนี้กำลังศึกษาชั้นปที่ 4 ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ น.ส.พัชรพร มณีสาร สำเร็จการศึกษาจาโรงเรียนละหานทีายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

          เมื่อ 31 พ.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 50 ทุน รวม 19 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 45 ทุน รวม 17 โรงเรียน ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

  

  

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมพัฒนสายโท 11 จ.บุรีรัมย์

 

   

  

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 

 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

           เมื่อ 22 มิ.ย.61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิม ในพื้นที่ จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส จำนวน 200 ทุนรวม 121 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรสีห์

          เมื่อ 29 มิ.ย.61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื่นที่กองกำลังสุรสีห์ (จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์) ณ โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

   

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังบูรพาและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีปละตราด

          ระหว่าง 18 - 19 ก.ค.61 มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ กองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว จำนวน 37 โรงเรียน รวม 140 ทุน ทุนละ 1,500 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรกีฬา ณ ห้องประชุมกองกำลังบูรพา และ มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี จำวนวน 25 โรงเรียน 100 ทุน ทุนละ 1,500.- บาท ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด