การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

 

                 

                     

                การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ ชด.ทหาร เมื่อ ๓ ก.ค.๖๓ โดยมี  พล.อ. พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา การจัดสรรทุนการศึกษาและแผนการเดินทางมอบทุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และ ๒) การประชุมหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้แทน กกล.สุรสีห์ กกล.บูรพา กกล.สุรนารี กกล.นเรศวร และ กปช.จต. วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา การจัดสรรทุนการศึกษาและแผนการเดินทางมอบทุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และ ๒) การประชุมหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้แทน กกล.สุรสีห์ กกล.บูรพา กกล.สุรนารี กกล.นเรศวร และ กปช.จต. 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี

 

              

           

          เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๓ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก ๑๒ โรงเรียน ณ รร.บ้านโซง อ.น้ำยืน จว.อ.บ. จำนวน ๔๕ ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน ๖๗,๕๐๐.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก ๑๕ โรงเรียน ณ รร.บ้านโดนอาว อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. จำนวน ๕๐ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

                   

          เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๓ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก ๑๗ โรงเรียน ณ รร.นิคมพัฒนาสายโท ๑๑ อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. จำนวน ๕๕ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๘๒,๕๐๐.-บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

 

               

           เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๓ พื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต. มอบทุนให้กับนักเรียนจาก ๑๗ โรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑ กปช.จต. จว.จ.บ. จำนวน ๑๐๐ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังบูรพา

 

               

          เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๓ พื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา โดยร่วมกับ Soroptimist International Dusit Club มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก ๓๓ โรงเรียน ณ รร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย จว.ส.ก. จำนวน ๑๔๐ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)