ลำดับ   ยศ - ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1 พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ประธานกรรมการ
2 พลเอก สุจิตร สิทธิประภา รองประธานกรรมการ
3 พลโท สุจินต์ หมวกแก้ว กรรมการ
4 พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ กรรมการ
5   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีป พรหมอยู่ กรรมการ
6   พันเอก นันทพล เชื้อหน่าย กรรมการ
7   พลตรีหญิง ศรีศรัณย์ ธีรธำรง กรรมการ/เหรัญญิก
8   นาวาอากาศเอกหญิง เบญจมาศ ชวดนุช กรรมการ/เลขานุการ