1

 

พลเอก สุนทร คงสมพงษ์  

พ.ศ.2532-2534 
2

 

พลเอก สมคิด จงพยุหะ    พ.ศ.2534-2555
3 พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน