29 กรกฎาคม 2563
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 17 โรงเรียน ณ รร.นิคมพัฒนาสายโท 11 อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. จำนวน 55 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 82,500.-บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
29 กรกฎาคม 2563
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 15 โรงเรียน ณ รร.บ้านโดนอาว อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
29 กรกฎาคม 2563
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 12 โรงเรียน ณ รร.บ้านโซง อ.น้ำยืน จว.อ.บ. จำนวน 45 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 67,500.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ ชด.ทหาร เมื่อ 3 ก.ค.63 โดยมี พล.อ. พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมฯ
9 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม กปช.จต. จำนวน 100 ทุน (ประกอบด้วย มูลนิธิฯ 80 ทุน และ มูลนิธิครูไทยอาสา 20 ทุน)
8 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ณ กกล.บูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 140 ทุน (ประกอบด้วย มูลนิธิฯ 60 ทุน, Soroptimist 60 ทุน และ มูลนิธิครูไทยอาสา 20 ทุน)
25 มิถุนายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 107 ทุน ณ หอประชุม รร.ด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
13 มิถุนายน 2562
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยพุทธ และไทยมุสลิม จำนวน 100 ทุน ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จ.นราธิวาส ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส
7 มิถุนายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 25 โรงเรียน จำนวน 100 ทุน ณ โรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
7 มิถุนายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 19 โรงเรียน จำนวน 55 ทุน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6 มิถุนายน 2562
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 16 โรงเรียน จำนวน 45 ทุน ณ โรงเรียนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
6 มิถุนายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 17 โรงเรียน จำนวน 50 ทุน ณ โรงเรียนบ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • การมอบทุนการศึกษาปี 2560

  มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรสีห์           เมื่อ 2 มิ.ย.60 มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนโดย พลเอก พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการ ภาคเอกชน และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปมอบตู้หนังสือ...

  Read more: ...

 • การมอบทุนการศึกษาปี 2561

  มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี           เมื่อ 30 พ.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 55 ทุน รวม 19 โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนสายโท 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์...

  Read more: ...

 • การมอบทุนการศึกษาปี 2562

  มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี เมื่อ 6 มิ.ย.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ...

  Read more: ...

 • การมอบทุนการศึกษาปี 2563

  การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน                        ...

  Read more: ...